Provozní podmínky

Provozní podmínky zkušebního hostingu

Objednávky zkušebního hostingu je možné realizovat poptávkou na e-mail "info (at) webfox.cz".

Níže uvedené Provozní podmínky upravují pravidla pro užívání zkušebního hostingu, dále jen „stránky“. Stránky jsou provozovány společností Peoplemat, s.r.o. (IČ 254 14 402), dále jen "poskytovatel".

1. Práva a povinnosti smluvních stran

1.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit v dohodnutém časovém intervalu pro uživatele nepřetržitý provoz stránek, tj. zajištění přístupu účastníků sítě Internet k www stránkám.

1.2. Poskytovatel se zavazuje předem informovat uživatele o skutečnostech znemožňujících nepřetržitý provoz stránek, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl uživatel přijmout nutná opatření.

1.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit provoz stránek na dobu nezbytné údržby; práce budou prováděny přednostně v nočních hodinách v rozmezí 0.00 hod. až 04.00 hod. tak, aby byl minimalizován dopad na uživatele.

1.4. Uživatel není oprávněn žádným způsobem manipulovat s obsahem serveru nebo se pokoušet o neoprávněný přístup do neveřejné administrátorské části stránek.

1.5. Uživatel je povinen využívat stránky v souladu s platnými právními předpisy a s těmito provozními podmínkami. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.

1.6. Uživateli je výslovně zakázáno zveřejňovat v rámci stránek obsah erotického nebo podvodného charakteru, prezentovat obsah, který by byl v rozporu s dobrými mravy, nebo ohrožoval či porušoval práva třetích osob, anebo byl v rozporu či nesouvisel s účelem stránek. Uživatel plně zodpovídá za obsah zveřejněných informací a nese v plné míře následky plynoucí z ohrožení nebo porušení práv třetích osob v důsledku neoprávněného zveřejnění informací.

1.7. Uživatel se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.

1.8. Uživatel je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.

1.9. Uživatel není oprávněn rozesílat prostřednictvím stránek žádnou nevyžádanou elektronickou poštu, tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu stránek nebo k zneplatnění přístupových údajů uživatele ke stránkám.

1.10. Poskytovatel nezodpovídá za zveřejněný obsah prezentovaný uživatelem a vyhrazuje si právo odstranit i bez jeho souhlasu zveřejněné informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy či jeho oprávněnými zájmy. Poskytovatel není zodpovědný za případné chyby nebo jiné následky, které mohou vzniknout při komunikaci mezi stránkami a uživatelem.

1.11. Uživatel není jakkoli oprávněn manipulovat s nastavením administrátorského účtu, který je registrován na stránkách pod názvem „test-hosting (at) webfox.cz“, přičemž po celou dobu služby musí být stránky z tohoto účtu bez jakýchkoli omezení přístupné.

1.12. Nerespektováním Provozních podmínek se uživatel vystavuje možnosti, uplatnit vůči němu ze strany provozovatele sankce, a to v podobě omezení, nebo zrušení přístupových práv bez náhrady a znamenající v konečném důsledku zánik služby. Nároky provozovatele na náhradu škody vzniklé porušením těchto Provozních podmínek nejsou v žádném případě dotčeny.

2. Reklamace a odstraňování poruch

2.1. Uživatel je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení provozu stránek nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

2.2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují uživateli využívat objednané služby, do 72 hodin od doručení jejich oznámení poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

2.3. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je uživatel povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady.

2.4 V případě, že se uživatel domnívá, že provoz stránek svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá dohodnutým podmínkám a proto vykazuje vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u poskytovatele na elektronické adrese info (at) webfox.cz, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

2.5. Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

2.6. Poskytovatel se zavazuje vrátit uživateli 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným způsobem. V případě, že během sjednané doby provozu stránek bylo 7 a více dní, ve kterých nebyly déle než 4 hodiny stránky v provozu, má uživatel nárok na plné vrácení zaplacené ceny.

3. Provozní podmínky jsou platné a účinné dnem 15. 3. 2020.