Podmínky užití

Níže uvedené Podmínky užití upravují pravidla pro užívání internetových stránek, které jsou dostupné na adrese (URL) https://www.webfox.cz (dále jen „internetové stránky“).

1. Společnost Peoplemat, s.r.o. (IČ 254 14 402, dále jen "společnost") provozuje internetové stránky za účelem propagace vlastních služeb.

2. Osobní údaje získané při objednávce služeb chrání společnost v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Společnost si vyhrazuje právo omezit provoz internetových stránek na dobu nezbytné údržby; práce budou prováděny přednostně v nočních hodinách v rozmezí 0.00 hod. až 04.00 hod. tak, aby byl minimalizován dopad na uživatele internetových stránek.

4. Uživatel není oprávněn žádným způsobem manipulovat s obsahem serveru nebo se pokoušet o neoprávněný přístup do administrátorské části internetových stránek.

5. Společnost není zodpovědná za případné chyby nebo jiné následky, které mohou vzniknout při komunikaci mezi uživatelem a internetovými stránkami.

6. Nerespektováním Podmínek užití se uživatel vystavuje možnosti uplatnit vůči němu ze strany společnosti sankce, a to v podobě omezení, nebo zamezení přístupu na internetové stránky. Nároky společnosti na náhradu škody vzniklé porušením těchto pravidel uživatele nejsou v žádném případě dotčeny.

7. Informace na našich stránkách vycházejí z vlastních pozitivních zkušeností se sociálním skriptem SocialEngine, nicméně rozhodnutí, zda tento software využít pro své internetové podnikání záleží vždy na individuálním posouzení každého uživatele.

8. Pravidla užití jsou platná a účinná dnem 15. 3. 2020.